GDPR

Povinně zveřejňované informace

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, (dále jen „škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se dětí, žáků a jejich zákonných zástupců na základě povinností, uložených škole zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu zákonných zástupců dětí a žáků.

Škola respektuje práva dětí, žáků a jejich zákonných zástupců, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných školou jako výchovně-vzdělávací instituce. Škola zpracovává osobní údaje dětí, žáků a jejich zákonných zástupců podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod dítěte, žáka nebo jeho zákonného zástupce.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@zskrasnalipa.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa .Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřencem pro školu je Mgr. Lucie Hanková, email: hankova@krasnalipa.cz